...

Kuźnia P

SMED Lean

SMED Lean - O SZKOLENIU

przezbrojenia maszyn bez straty czasu pracy

SMED (ang. Single Minute Exchange of Die)- eliminacja straconego czasu pracy maszyn poprzez systemowe zarządzanie procesem przezbrojeń. Nasze szkolenie w formie praktycznego warsztatu ma celu zapoznanie uczestników z metodą SMED, polegającą na wydajnej organizacji procesu przezbrojeń maszyn. SMED jest techniką skracania czasu przezbrojenia (changeover) opracowana przez Dr. Shigeo Shingo.

Etapy  SMED to:

  1. Obserwacja i dokumentacja przezbrojenia,
  2. Oddzielenie przezbrojenia zewnętrznego i wewnętrznego,
  3. Przekształcenie czynności wewnętrznych w zewnętrzne,
  4. Doskonalenie.
Po szkoleniu uczestnicy:

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

nawet 50% redukcja czasu przezbrojenia maszyn
wprowadzenie w firmie systemowego zarządzania procesem przezbrojeń
pracownicy potrafiący wprowadzić metodę SMED w firmie
know-how wdrożenia SMED

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

CENA

Przy zgłoszeniach w terminie do 14 dni przed szkoleniem:

  • 850 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 1 uczestnika
  • 800 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 2 uczestników
  • 750 zł netto + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej uczestników

Przy zgłoszeniu po w/w terminie:

  • 890 zł netto + 23% VAT 

INNE DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

SZKOLENIA OTWARTE

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.