...

Kuźnia P

PROCESS STABILITY

5S - ZESTANDARYZOWANE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEJSCU PRACY

STANDARYZACJA PRACY I BALANSOWANIE LINII PRODUKCYJNEJ

TWI - TRAINING WITHIN INDUSTRY

5S - ZESTANDARYZOWANE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEJSCU PRACY

czyli wdrożenie i dyscyplina utrzymania efektywnego i przyjaznego stanowiska pracy

O SZKOLENIU

Technika wdrożenia i utrzymania zestandaryzowanego porządku na stanowisku pracy-5S, odnosi się do pięciu japońskich słów (Seiri-sortowanie, Seiton– systematyka, Seiso – sprzątanie, Seiketsu– standaryzacja, Shitsuke– samodyscyplina). Słowa te, ułożone w logiczny system działania, charakteryzują się takim podejściem do organizacji i zarządzania miejscem pracy, które zmierza do podniesienia wydajności przez wyeliminowanie strat, usprawnienie procesów i redukcję procesów zbędnych. 

W węższym ujęciu 5S opisuje standaryzację utrzymywania porządku w miejscu pracy. Mówi się, że 5S jest „testem” dla każdej organizacji, która chcę wejść na drogę Szczupłego Wytwarzania i osiągnąć minimalny poziom kosztów własnych przy zachowaniu spójnego zespołu. 

Dzięki 5S firmy wkraczają na drogę świadomego ciągłego doskonalenia. Wzmacniają swoją dyscyplinę oraz tworzą wyższą kulturę pracy opartą o konsekwencje i respektowanie wypracowanych reguł współpracy

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przeprowadzenie uczestników poprzez proces wdrożenia 5S oraz ukazanie różnic w jakości, wydajności oraz komforcie pracy  – przed i po wdrożeniu, a także poznanie sposobu wdrożenia standardowego utrzymania porządku na stanowisku pracy oraz jego utrzymania, zrozumienie tej metody organizacji pracy opartej o standaryzację dobrych nawyków, przygotowanie do samodzielnego utrzymania i rozwoju standardów 5S przy użyciu narzędzi audytowych, organizacja struktury wdrożenia i utrzymania 5S w organizacji.

GRUPA DOCELOWA

Pracownicy produkcji, dozór bezpośredni, specjaliści i kierownicy odpowiedzialni za obszar objęty programem 5S.

KORZYŚCI

 • Zrozumienie, co to jest 5S.  
 • Wiedza jak przygotować wdrożenie 5S oraz przeprowadzić akcję 
 • Poznanie metod audytowania obszaru objętego standardem 5S

DOSTĘPNE FORMY SZKOLENIA

STANDARYZACJA PRACY I BALANSOWANIE LINII PRODUKCYJNEJ

czyli o tym, jak wyrównać pracę pomiędzy stanowiskami oraz c można zrobić, aby doświadczenie pracownika zdobywane latami na stanowisku nie odchodziło z pracy wraz z nim

O SZKOLENIU

Standaryzacja pracy jest narzędziem szczupłego produkowania polegającym na określeniu jednoznacznego – najlepszego, znanego obecnie – sposobu wykonywania czynności w procesie. Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia.  Realizowanie zadań zawsze w ten sam sposób, w tym samym czasie i w jednakowej jakości pozwala osiągnąć zamierzoną wydajność, stabilne i powtarzalne wyniki przy użyciu najlepszych znanych metod wykonania. Standaryzacja służy zapewnieniu powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, co prowadzi do redukcji kosztów wytwarzania. Jest podstawowym narzędziem edukacji pracownika o tym jak należy wykonywać dany proces. Służy także wsparciu zatrzymania wiedzy w firmie i uniknięciu problemu monopolu na wiedzę o wykonaniu danej operacji przez wąską grupę operatorów. Poprzez zaangażowanie metody balansowania pracy podczas standaryzowania pracy uzyskujemy zrównoważone miejsce pracy.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie poprawy efektywności linii produkcyjnych, przekazywania wiedzy o najlepszych znanych metodach pracy, stabilizacji procesu produkcji przy użyciu narzędzi pracy standaryzowanej. Poznanie sposobu wdrożenia sprawdzonej, aktualnie najlepszej i jednolitej metody produkcji. Zrozumienie metody organizacji pracy opartej o standaryzację oraz doskonalenie procesu.

GRUPA DOCELOWA

Kierownicy produkcji, mistrzowie, planiści, liderzy/brygadziści, pracownicy technologii i planowania, inżynierowie odpowiedzialni za doskonalenie  oraz standaryzację produkcji.

KORZYŚCI

 • Wiedza jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych
 • Umiejętność wdrożenia metody Pracy Standaryzowanej
 • Umiejętność przeprowadzenia Balansowania gniazd produkcyjnych
 • Wiedza jak przygotować wdrożenie standardowych kart pracy
 • Tworzenie kart standaryzacji
 • Uczestnik zapozna się z metodami utrzymania wyników standaryzacji pracy

TWI - TRAINING WITHIN INDUSTRY

czyli, stabilna standaryzacja metod pracy poprzez rozwój kompetencji, skuteczne przekazywanie wiedzy oraz uczenie pracowników

O SZKOLENIU

Standaryzacja pracy jest pozwala nam wykonywać czynności w najlepszy znany nam sposób. Jak jednak zapewnić, że pracownicy będą wykonywali powierzoną pracę właśnie w sposób zestandaryzowany ? Odpowiedzią na ten problem jest system TWI pozwalający na szybką i skuteczną edukację nowego operatora na

nowym stanowisku pracy. Dzięki TWI przełożony może w czasie ograniczonym do minimum przygotować operatora do samodzielnej i skutecznej jakościowo pracy. TWI pozwala także na rozbudowę kompetencji pracowniczych poprzez budowanie matrycy kompetencji. Narzędzie to jest także bardzo skutecznym elementem

systemu motywowania pracowników do rozwoju swoich umiejętności.

CEL SZKOLENIA

Przekazanie umiejętności i wiedzy w zakresie TWI. Przekazywania wiedzy jak sprawić aby nowi pracownicy skutecznie poznali o najlepsze znanych metody pracy – czyli standardy. Szkolenie obejmuje proces standaryzacji i balansowania pracy ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie metody TWI.

GRUPA DOCELOWA

Kierownicy produkcji, mistrzowie, planiści, liderzy/brygadziści, pracownicy technologii i planowania, inżynierowie odpowiedzialni za doskonalenie  oraz standaryzację produkcji.

KORZYŚCI

 • Wiedza jak poprawić wydajność gniazd produkcyjnych
 • Umiejętność wdrożenia metody TWI oraz elementów pracy standaryzowanej
 • Umiejętność przeprowadzenia balansowania gniazd produkcyjnych
 • Wiedza jak przygotować wdrożenie standardowych kart pracy oraz arkuszy TWI
 • Tworzenie kart standaryzacji oraz arkuszy TWI
 • Uczestnicy otrzymają zestaw dokumentów bazowych do adaptacji we własnej firmie 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.