...

Kuźnia P

BLOG

CZYLI LEAN MANUFACTURING NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Ile my zaoszczędzimy?

Bardzo często podczas zapytania ofertowego pojawiają się bardzo konkretne pytania: ile my zaoszczędzimy? Ile pieniędzy możemy wyjąć z tego Lean manufacturing? Pytania są bardzo dobre, dlatego też trzeba bardzo sumiennie na nie odpowiedzieć.

Gdzie możemy zaoszczędzić?

Jak doskonale wiemy Lean Manufacturing polega na eliminowaniu z procesów zbędnych czynności. Te zbędne czynności noszą nazwę muda, czyli marnotrawstwo. Jest ich 7:  

1. nadmierna produkcja, 

2. zapasy, 

3. nadmierne przetwarzanie, 

4. oczekiwanie, 

5. błędy jakościowe, 

6. niepotrzebny transport,

7. niepotrzebny ruch.

Wszystkie te czynności wykonywane w sposób nienależyty generują koszty, ponieważ podczas wykonywania tych czynności trwonimy zasób pracy ludzkiej, surowce, a także czas. Czas, jak wiemy, jest zasobem nieodnawialnym. W związku z tym każda stracona sekunda, minuta, czy  godzina poświęcona na bezproduktywne chodzenie, poszukiwanie, naprawianie, liczenie, wyjaśnienie spraw, poprawianie błędów kosztują nas dwojako. Dwojako, ponieważ kosztuje nas stawkę godzinową pracownika, który tę czynność wykonuje oraz wspomniane powyżej zasoby.

Pytanie jednak, czy tylko takie koszty można wyeliminować, na tym zaoszczędzić? 

Odpowiedź brzmi: NIE.  Naturalnie nie tylko takie koszty możemy wyeliminować.

Nie tylko koszty finansowe...

Istnieje także cała masa kosztów niezwiązanych bezpośrednio z oszczędnością pieniędzy sensu stricte. Istnieją także inne kategorie kosztów, takie jak na przykład: 

• koszty psychologiczne, 

• koszty emocjonalne, 

• koszty organizacyjne, 

• czy marketingowe, 

• i wizerunkowe. 

Omówmy je w kilku zdaniach:

Koszty psychologiczne

Związane są z kondycją psychiczną  pracownika znajdującego się w naszej organizacji. Przykładem redukcji zbędnych kosztów psychologicznych przy użyciu technik Lean Manufacturing może być zastosowanie matrycy kompetencji, tak zwanej skills matrix, poprzez umiejętne planowanie ścieżki rozwoju pracownika. Możemy zarządzać jego stanem mentalnym, dając mu niezmiennie możliwość rozwoju zawodowego oraz tworząc środowisko, w którym może się szkolić i uczyć, zaspokajając jego potrzeby wyższego rzędu.

Koszty emocjonalne

Są to trudności na jakie pracownicy napotykają w sytuacjach, z którymi nie potrafią się uporać w sposób błahy i niepowodujący u nich dysonansu emocjonalnego. Techniką, która może pomóc w zarządzaniu emocjami pracowników,  jest na przykład  wszechobecne w LM budowanie zaangażowania od samego początku procesu wdrożenia. Poprzez uczestnictwo pracownika we wdrożeniach technik takich jak TPM, 5S, SMED czy też inne, jego nastawienie emocjonalne do zachodzącej zmiany jest redukowane. Ma to miejsce poprzez po pierwsze uczestnictwo w procesie tworzenia standardu pracy, po drugie poprzez identyfikację z tym nowym standardem i oswojenie go w procesie nauki. To wszystko powoduje ograniczenie dysonansu poznawczego i oswojenie zmiany jako swojej.

Koszty organizacyjne

Związane z nieprawidłowym zarządzaniem informacją w organizacji oraz decyzjami wynikającymi z  nieprawidłowego działania osób zarządzających, mogą być niwelowane poprzez system Hoshin Kanri, czyli usystematyzowaną metodę kaskadowania zarówno celów, jak i raportowania wyników oraz skalowania problemów, udzielania wsparcia na poszczególnych szczeblach zarządzania oraz pomiędzy nimi.

Koszty marketingowe

12

Mogą być związane z niepowodzeniem w dostarczeniu produktu, który został już sprzedany klientowi zarówno na poziomie fizycznym, czyli pozyskano od klienta zapłatę, lub też na poziomie mentalnym, czyli przekonano klienta do zakupu i klient chce otrzymać produkt tu i teraz, a my nie potrafimy go dostarczyć. W takiej sytuacji technikami Lean, które mogą pomóc nam redukować te koszty są

• zapewnienie elastyczności działania wyciągania produktów takich jak Pull system tj.  konkretnie Kanban, 

• możemy także elastycznie reagować na potrzeby klienta w czasie jego zmieniających się zainteresowań różnymi produktami 

• nie bez znaczenia pozostaje także umiejętność prawidłowego planowania czyli Heijunka oraz

• zdolność do szybkiego przezbrajania swojego parku maszynowego, aby dostarczyć zapotrzebowane aktualnie produkty,
bez konieczności generowania kosztów w zapasie surowca i wyrobu gotowego u siebie, czyli SMED.

Koszty wizerunkowe

Jako ostatnia kategoria w wymienionych przeze mnie rodzajów strat i możliwości. Oszczędności związane są z tym, jak postrzegana jest nasza firma czy też  nasz zakład produkcyjny. To w jaki sposób mówią o nim klienci, poprzez pryzmat tego, co widzą zarówno na zewnątrz firmy, jak i wewnątrz hali produkcyjnej i jakie niosą informacje o naszej firmie w świat. Także to w jaki sposób Pracownicy, którzy w tej firmie funkcjonują, postrzegają warunki tam panujące oraz jak prezentują tą firmę w swoich własnych środowiskach, wyrażając się o niej pozytywne lub negatywnie. Jeżeli w firmie panuje bałagan, nieporządek, zarówno na poziomie fizycznym jak i na poziomie zarządzania, opinie na zewnątrz nie są przychylne. To sprawia, że mogą nas omijać szanse zarówno na  zatrudnienie dobrych, wysoko wykwalifikowanych i profesjonalnych pracowników, jak i mogą ominąć nas szanse na zdobywanie nowych zamówień od kolejnych klientów. Techniki pomagające w utrzymaniu tych standardów to: 5S, TPM, Hoshin Kanri i w zasadzie wszystkie metody związane z szeroko pojętym zarządzaniem wizualnym tj. Visual Management.

Zamień koszt w saving!

Może Państwo mają jeszcze więcej pomysłów, w jaki sposób Lean Manufacturing eliminować koszty? Czy saving cost to wyrażenie zarezerwowane dla eliminacji tylko i wyłącznie siedmiu marnotrawstw, czy także opisane w tym artykule kategorie oszczędności mogą być rozszerzone ? Zapraszam do dzielenia się pomysłami.

www.kuzniap.pl

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.